De hinder heeft betrekking op NATUUR EN BOS

Dit zijn alle mogelijke instanties die u kan contacteren. Gelieve slechts één van deze instanties te contacteren. Indien nodig zal u worden doorverwezen.

Mogelijke vormen van hinder
 • het uitoefenen van activiteiten als paintball/airsoft in een bos;

 • het uitoefenen van activiteiten buiten de boswegen terwijl dit niet is toegelaten;

 • niet-toegelaten gemotoriseerd verkeer (bijvoorbeeld bosquads) in een bos;

 • het maken van vuur in een bos of te dicht bij een bos;

 • een bos is ten onrechte ontoegankelijk;

 • rust verstoren in het bos;

 • niet-toegelaten ruiters/fietsers in het bos;

 • het oprichten van constructies in het bos;

 • honden niet aan de leiband;

 • het verwijderen en/of vernietigen van de struik- en strooisellaag;

 • het kappen van bomen zonder kapmachtiging;

 • het kappen om veiligheids- of sanitaire redenen;

 • gebruikmaken van bestrijdingsmiddelen in het bos;

 • het wijzigen van het reliëf (ophoging, afgraving, nivellering) in een bos;

 • het uitvoeren van een niet-toegelaten ontbossing;

 • het verwijderen of vernietigen van bosplanten;

 • het vernietigen of het ernstig beschadigen van natuur (planten, dieren, bronnen, waterlopen, stilstaande waters, poelen, graften, holle wegen, houtkanten, hoogstamboomgaarden en struwelen, vennen, duinvegetaties, moerassen en waterrijke gebieden, slikken en schorren, heiden en historisch permanent grasland en andere);

 • het ruimen of vullen van een gracht;

 • het draineren van percelen;

 • het scheuren van graslanden;

 • het doorvoeren van vergunningsplichtige wijzigingen (niet enkel verboden);

 • het onder zich houden van verboden middelen;

 • installaties en methoden voor het doden of vangen van dieren;

 • het wijzigen van het reliëf (ophoging, afgraving, nivellering) in natuurgebied, een beschermd gebied (speciale beschermingszones) of een voor de natuur waardevol gebied;

 • het uitoefenen van motorsport in een natuurgebied, een beschermd gebied, een voor de natuur waardevol gebied of in de buurt van broedplaatsen van vogels;

 • het doorvoeren van een verboden wijziging van vegetaties of kleine landschapselementen en hun vegetaties (holle wegen, graften, historisch permanente graslanden);

 • het dempen van een poel;

 • het doden, vangen of (aanzienlijk) verstoren van beschermde diersoorten (vogels en andere);

 • het beschadigen of verzamelen van eieren van beschermde diersoorten;

 • het vernietigen, plukken of verplanten van beschermde plantensoorten;

 • het verstoren van nesten, voortplantingsplaatsen en rustplaatsen;

 • het houden van beschermde diersoorten of plantensoorten (bijvoorbeeld volière met beschermde vogels zoals goudvinken die werden gevangen);

 • het gebruikmaken van verboden middelen, installaties en methoden voor het doden of vangen van dieren (bijvoorbeeld vergif, vergiftigd lokaas, mistnet);

 • en nog andere.