Ik wil een bezwaar tegen de omgevingsvergunningsaanvraag van een bedrijf indienen

Op deze pagina :

Voorbeeld van het indienen van bezwaar tegen een omgevingsvergunningsaanvraag

Een ondernemer wil op een braakliggend stuk grond in uw buurt een omloop voor motorcross aanleggen en vraagt daarvoor een omgevingsvergunning aan. U vreest voor geluidsoverlast en stofhinder en dient bezwaar in tegen die omgevingsvergunningsaanvraag. U kunt uw bezwaar als volgt formuleren: ‘Ik ben van oordeel dat het geluid heel storend is en mijn rust zal verstoren gedurende het weekend. Ik vind dat de overheid daarom de vergunning niet mag toestaan of slechts onder de voorwaarde dat...’

-- Terug naar boven --

Wanneer kunt u bezwaar indienen?

U kunt bezwaar indienen gedurende een termijn van 30 dagen die loopt zodra u de omgevingsvergunningsaanvraag kunt inkijken bij de diensten van het gemeentebestuur. Die termijn van 30 dagen staat ook op een gele affiche met zwarte letters die uithangt op de plaats waar de activiteit gebeurt of gepland is en op de plaatsen die voorbehouden zijn voor de officiële berichten van bekendmaking. Die affiche dient als bekendmaking van de vergunningsaanvraag.

-- Terug naar boven --

Hoe kunt u bezwaar indienen?

U kunt bezwaren schriftelijk indienen of mondeling meedelen. Er zijn geen echte vormvereisten of speciale formulieren voor schriftelijke bezwaren. Het bezwaar moet wel ondertekend zijn en de naam van de afzender vermelden. Bij mondelinge bezwaren zal de ambtenaar het bezwaar meestal noteren en laten ondertekenen.

-- Terug naar boven --

Bij wie kunt u bezwaar indienen?

Uw bezwaar moet worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

-- Terug naar boven --

Welke bezwaren komen in aanmerking?

Enkel bezwaren die als doel hebben de hinder die uitgaat van een bedrijf of activiteit tot een aanvaardbaar niveau te brengen komen in aanmerking. Bij het beoordelen van de vergunningsaanvraag zal dus geen rekening worden gehouden met de volgende bezwaren:

  • de activiteit waarvoor een vergunningsaanvraag ingediend wordt, is niet nuttig;
  • er zijn al voldoende bedrijven in mijn buurt;
  • de waarde van mijn eigendom zal dalen.

Bezwaren die verwijzen naar stof, geluid, geur, licht, lucht, bodem, mobiliteit, en de veiligheid van mens en milieu worden wel aanvaard.

-- Terug naar boven --

Wat gebeurt er met uw bezwaren?

Na de termijn van 30 dagen waarin de bevolking bezwaar kan indienen, stelt de burgemeester een dossier samen. Dat omvat onder meer het proces-verbaal van de ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen.

De (relevante) bezwaren worden beoordeeld door de bevoegde overheid bij het beslissen over de vergunningsaanvraag.

De beslissing over de vergunningsaanvraag moet een motivering bevatten die rekening houdt met (onder meer) die evaluatie van de ingediende bemerkingen en bezwaren.

-- Terug naar boven --

Wat zegt de wetgeving?

De wettelijke bepalingen over het indienen van een bezwaar tegen een milieuvergunningsaanvraag staan in artikel 8octies en artikel 11 van het omgevingsvergunningendecreet en in artikel 17, artikel 19, artikel 24, § 5 en artikel 30 van Vlarem 1.

-- Terug naar boven --