Ik wil een verzoek indienen tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel

Op deze pagina :

Voorbeelden van verzoeken tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel

 • Een grond is verontreinigd door verspreiding van chemische stoffen. De saneringsplichtige heeft nagelaten daarvoor een bodemsaneringsproject in te dienen tegen de datum die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) had bepaald. De eigenaar van de grond vraagt nu dat aan de saneringsplichtige opgelegd wordt om het bodemsaneringsproject in te dienen.
 • De buur van een bedrijf verzoekt dat het bedrijf het bevel zou krijgen om een geluidsstudie te laten uitvoeren en de daaruit eventueel volgende saneringsmaatregelen toe te passen. Dat werd als bijzondere voorwaarde opgelegd in de omgevingsvergunning maar is nog niet uitgevoerd ondanks het verstrijken van de termijn.

-- Terug naar boven --

In welke gevallen kunt u een verzoek indienen tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel?

Cruciaal is dat er sprake is van een milieu-inbreuk of milieumisdrijf. Bovendien moet u ofwel rechtstreeks nadeel ondervinden als gevolg van die milieu-inbreuk of dat milieumisdrijf ofwel belang hebben bij de beteugeling ervan. Die voorwaarden moeten voorkomen dat men, te pas en te onpas, allerhande verzoeken tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen zou indienen.

-- Terug naar boven --

Wie kan een verzoek indienen tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel?

Drie categorieën komen in aanmerking:

 • alle natuurlijke personen en rechtspersonen die rechtstreeks nadeel ondervinden als gevolg van een milieu-inbreuk of milieumisdrijf;
 • alle personen die belang hebben bij het beteugelen van een milieu-inbreuk of milieumisdrijf;
 • vzw’s die de bescherming van het leefmilieu tot doel hebben, ten minste drie jaar rechtspersoonlijkheid bezitten en in hun statuten het grondgebied omschreven hebben waar hun activiteit zich uitstrekt.
Goed om te weten!
Het is niet mogelijk om een verzoek in te dienen tot het opleggen van een geldboete of andere sanctie.

-- Terug naar boven --

Hoe kunt u een verzoek tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel indienen?

U moet dat verzoek richten tot de bevoegde personen (toezichthouder, gouverneur of burgemeester) en aangetekend versturen. Het verzoek moet de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres;
 • de aard van het verzoek, met een toelichting van de milieu-inbreuk of het milieumisdrijf;
 • een indicatie van de geschonden regelgeving waarop het verzoek steunt;
 • de wijze waarop personen rechtstreeks nadeel ondervinden van de beweerde milieu-inbreuk of het beweerde milieumisdrijf, dan wel een belang hebben bij de beteugeling ervan;
 • uw handtekening;
 • eventueel een inventaris van de bijgevoegde stukken.

-- Terug naar boven --

Wat zegt de wetgeving?

De wettelijke bepalingen over het indienen van een verzoek tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel staan in artikel 16.4.18 van het milieuhandhavingsdecreet en de artikels 63 tot en met 67 van het milieuhandhavingsbesluit.

-- Terug naar boven --