Ik wil een verzoek tot stakingsvordering indienen

Op deze pagina :

Voorbeelden van verzoeken om stakingsvordering

 • Het afgraven van afvalstoffen tot op het oorspronkelijke bodemniveau.
 • De staking van het gebruik van een terrein in strijd met de gewestplanbestemming als landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
 • De staking van activiteiten van een varkensbedrijf op basis van een onwettige omgevingsvergunning.
 • Het verbod om een wedstrijd met motoren te laten doorgaan.
 • De staking van activiteiten op een industriële site, die eerder al verboden waren door de burgemeester maar toch werden voortgezet.
 • Het verwijderen van een zonder vergunning geplaatste gastank.
 • Het herstel van een terrein in zijn oorspronkelijke staat door afval te verwijderen en bodemonderzoeken uit te voeren en de instructies van de OVAM in dat verband op te volgen.

-- Terug naar boven --

In welke gevallen kunt u een verzoek tot stakingsvordering instellen?

Dat kan als er een handeling plaatsvindt die voldoet aan de volgende criteria:

 • zij vormt een inbreuk op de wetgeving over de bescherming van het leefmilieu. Dat moet ruim geïnterpreteerd worden en omvat ook de bescherming van de ruimtelijke ordening;
 • er is een kennelijke inbreuk. Dat betekent dat de inbreuk duidelijk moet zijn én de gevolgen ervan op het milieu met zekerheid moeten vaststaan.

Een verzoek tot stakingsvordering kan ook worden ingesteld voor een ernstige dreiging voor een inbreuk op de wetgeving over de bescherming van het leefmilieu.

Als u een verzoek tot stakingsvordering instelt, moet u kunnen aantonen dat voldaan is aan die voorwaarden.

-- Terug naar boven --

Wie kan een verzoek tot stakingsvordering instellen?

De milieustakingswet voorziet niet in de mogelijkheid voor particulieren om een verzoek tot stakingsvordering in te stellen. Dat kan enkel door de procureur des Konings of een administratieve overheid (zoals een gemeente) of een milieuvereniging.

Goed om te weten!

Artikel 194, § 1 van het gemeentedecreet/artikel 187 van het provinciedecreet bepaalt dat, onder bepaalde voorwaarden, een of meer inwoners van een gemeente kunnen optreden namens de gemeente. Dat laat inwoners van een gemeente/provincie toe om in naam van hun gemeente op te treden voor het waarborgen van de gemeentebelangen wanneer de gemeente/provincie dat zelf niet doet. Het gaat hier dan wel om situaties waarin het college van burgemeester en schepenen/de bestendige deputatie nalaat op te treden en daardoor schade of een ernstige dreiging tot schade aan het leefmilieu ontstaat. Dit kan alleen nadat de gemeente/provincie tien dagen voor de dagvaarding in gebreke werden gesteld. De eiser moet bovendien waarborgen de proceskosten te betalen. Het is raadzaam u te laten bijstaan door een advocaat.

-- Terug naar boven --

Hoe kan u een verzoek tot stakingsvordering instellen?

De procedure verloopt via de rechtbank van eerste aanleg die zetelt zoals in een kortgeding. Dit staat in de praktijk echter niet steeds garant voor een snelle procedure. De milieustakingswet schrijft voor dat vóór elk debat over de grond van de zaak een verzoeningspoging moet plaatsvinden.

-- Terug naar boven --

Welke maatregelen kunt u verkrijgen met een verzoek tot stakingsvordering?

Op basis van de milieustakingswet kan de rechter:

 • de staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering al begonnen is; of
 • preventieve maatregelen opleggen voor het voorkomen van schade aan het leefmilieu.

-- Terug naar boven --

Wat zegt de wetgeving?

De wettelijke bepalingen over het verzoek tot het instellen van een stakingsvordering staan in de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht voor de bescherming van het leefmilieu (milieustakingswet).

-- Terug naar boven --