Ik wil milieuhinder melden

Op deze pagina :

Wanneer kan ik milieuhinder melden?

U kunt milieuhinder melden als u zintuiglijk iets waarneemt in uw leefomgeving waaraan u zich stoort. Enkele voorbeelden zijn: lawaai, rook, wateroverlast, zwerfvuil, overlast door ongedierte, trillingen door zwaar verkeer, enz.

-- Terug naar boven --

Waar kan ik terecht voor het melden van milieuhinder?

Verschillende instanties zijn bevoegd om meldingen van milieuhinder te behandelen, maar elk binnen hun eigen domein. Vul het vragenschema in om te weten welke instantie u kan helpen voor het melden van milieuhinder.

U kunt in alle gevallen steeds terecht bij de dienst Leefmilieu van de gemeente of de lokale politie die u, voor zover ze de melding niet zelf kunnen afhandelen, zullen doorverwijzen naar de juiste instantie.

-- Naar boven --

Welke gegevens moet ik opnemen in een melding?

Omschrijf het voorwerp van de hinder en vermeld de plaats en het tijdstip waarop u de hinder ondervindt of heeft ondervonden. Hoe duidelijker u de hinder kan formuleren, hoe sneller die kan worden behandeld.

Andere belangrijke elementen kunnen zijn: tijdsduur van de hinder, de richting van waaruit de wind kwam, type geur of geluid (bv. een scherpe, azijnachtige geur, een lage toon, een hoge fluittoon,...), aard van de vervuiling (olieachtige film op water, plastic afval in beek, enz.) en de bron van de hinder voor zover u die kent.

-- Naar boven --

Voorbeelden van meldingen van milieuhinder

  • De buren verbranden hun afval in de tuin. Mijn was die buiten wordt ophangen, zit onder de roetneerslag en ruikt niet fris.
  • Ik word in de winterperiode vaak wakker van het geluid van autobussen die ’s morgens warm draaien.
  • Ik ervaar elke avond een sterke geur die uit de richting van het industriegebied komt.
  • Ik merk dat er een oliefilm ligt op het kanaal ter hoogte van de kanaaldijk in ...
  • In het stadsbos zijn sluikstorters aan het werk.
  • Ik ondervind tijdens het weekend geluidshinder vanuit de fuifzaal in onze straat.
  • Er drijven veel dode vissen op de Schelde ter hoogte van ...

-- Naar boven --

Hoe doe ik een melding?

De procedure voor het melden van milieuhinder is eenvoudig. Dit kan via telefoon of e-mail aan de dienst Leefmilieu of de lokale politie, of aan een andere instantie. Sommige gemeenten beschikken over een meldpunt op hun website.

In dringende gevallen belt u best onmiddellijk naar de dienst leefmilieu of de lokale politie. Zoals in situaties waar het milieu ernstig dreigt verontreinigd te worden (voorbeeld: watervervuiling in rivier met gevolgen voor vissen) of waar de volksgezondheid een risico loopt (voorbeeld: een plaag van ongedierte).

-- Naar boven --

Wat gebeurt met mijn melding?

Eens uw melding ontvangen, zal de instantie u contacteren voor de verdere afhandeling ervan. Veelal komt de instantie ter plaatse om de feiten te onderzoeken en te evalueren rekening houdend met de wetgeving.

Naargelang de situatie en de aard van de feiten, kan de instantie actie ondernemen tegenover de veroorzaker van de milieuhinder. Dit kan gaan van het geven van raadgevingen tot het opstellen van een proces-verbaal dat dan wordt overgemaakt aan het parket en kan leiden tot een strafprocedure.

-- Naar boven --

Last van burenhinder?

Als u hinder ondervindt van buren (bijvoorbeeld blaffende hond, overhangende takken, vuilnis, hinderlijke schoorsteen, enz.), probeer dan eerst met hen hierover te praten. Uw buur weet misschien niet dat er een probleem is of onderschat het probleem. Stel daarom niet uit hem/haar hiervan op de hoogte te brengen voordat het probleem uit de hand dreigt te lopen.

Leg uit wat het probleem precies is en waarom dit u stoort. Op een rustige en niet-aanvallende manier. U kiest hiervoor best een moment waarop de hinder zich niet voordoet omdat u anders misschien nerveus bent. Door het gesprek zal uw buur voortaan misschien wat meer rekening houden met uw ongemakken. 

Lukt het niet om via praten tot een oplossing te komen, dan kunt u de hulp inroepen van een bemiddelaar. Dit is een objectieve partij. Meestal kunt u hiervoor de milieuambtenaar van uw gemeente inschakelen of een bemiddelaar aangesteld door het gemeentebestuur.

Leidt deze procedure niet tot een positief resultaat, dan kunt u contact opnemen met de dienst leefmilieu van uw gemeente of de lokale politie en de milieuhinder formeel melden.

Hebt u geprobeerd te praten met uw buur en hebt u een melding van milieuhinder ingediend, maar haalt dit niets uit? Dan kunt u een aangetekende brief naar uw buur sturen en hem uitleggen wat u wilt verkrijgen. Ontvangt u binnen een redelijke termijn geen antwoord, dan kunt u naar het vredegerecht stappen. Deze burgelijke rechtbank behandelt burengeschillen. Laat de lokale politie of de dienst leefmilieu de nodige vaststellingen doen, eventueel processen-verbaal opstellen en verzamel zelf zoveel mogelijk bewijsmateriaal (eigen vaststellingen, tijdstippen van hinder, verklaringen van buren, enz.). Een verzoeningsprocedure is de interessantste oplossing. Dit is gratis en kan schriftelijk of mondeling op de griffie. Wanneer dit niets oplevert, kan de feitelijke procedure worden gestart. Voor meer informatie hierover raadpleegt u best een advocaat. Als een proces onafwendbaar is, dan moet u zich laten inschrijven op de rol op het vredegerecht. Vaak gaat deze procedure gepaard met een bezoek ter plaatse door de vrederechter.  

-- Naar boven --

Het schema hieronder geeft de verschillende stappen weer:

 

U hebt last van burenhinder

pijl beneden

U praat hierover met uw buren zodat ze op de hoogte zijn van het probleem

pijl beneden

U schakelt een bemiddelaar in

pijl beneden

U meldt de milieuhinder bij de dienst leefmilieu van uw gemeente of de lokale politie

pijl beneden

U verstuurt een aangetekende brief naar de bu(u)r(en) met waarin u het probleem beschrijft en aangeeft wat u wilt

pijl beneden

U start een verzoeningsprocedure bij het Vredegerecht

pijl beneden

U start een feitelijke procedure bij het Vredegerecht

 

-- Naar boven --

Veroorzaakt een bedrijf milieuhinder?

Als u milieuhinder ondervindt van een bedrijf, probeer dan contact op te nemen met een aanspreekpunt van het bedrijf. Sommige bedrijven hebben een meldpunt voor omwonenden en zullen het probleem zo snel mogelijk onderzoeken.

Als dit niet (voldoende) helpt, dan kunt u bij de dienst leefmilieu van uw gemeente de hinder melden. Als de gemeente niet bevoegd is om de melding van de milieuhinder te behandelen, dan zal zij u doorverwijzen.

-- Naar boven --

Is er sprake van een inbreuk op de wetgeving door het bedrijf, dan kunt u een gemotiveerd verzoek tot bestuurlijke maatregelen indienen.