Ophoging van grond

Dit zijn alle mogelijke instanties die u kan contacteren. Gelieve slechts één van deze instanties te contacteren. Indien nodig zal u worden doorverwezen.

De bevoegdheid van het agentschap Natuur en Bos is beperkt tot onvergunde reliëfwijzigingen in bos en in de in artikel 13 §4 van het decreet natuurbehoud opgesomde gebieden: 

  • De groengebieden,
  • de parkgebieden,
  • de buffergebieden,
  • de bosgebieden,
  • de natuurontwikkelingsgebieden,
  • de valleigebieden,
  • de brongebieden,
  • de agrarische gebieden met ecologisch belang of waarde,
  • de agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden,
  • aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening,  de beschermde duingebieden en de speciale beschermingszones.

(Dit zijn voornamelijk de groene gebieden op het gewestplan)